Historien om Game2Grow


Game2Grow er etableret efter en ihærdig indsats af en styregruppe, der har det til fælles, at de ønsker vækst. Vækst inden for læring. Vækst inden for spilindustrien. Vækst for konkurrenceevnen på såvel dansk som europæisk plan.

Styregruppen bag Game2Grow repræsenterer

 • Ung Aalborg v/ Ole Schøler og Søren Eskildsen
 • Aalborg Universitet v/ Henrik Schønau-Fog
 • Norddanmarks EU-kontor v/ Anne Britt Larsson
 • Aalborg Kommunes Erhvervskontor v/ Dolan Sund Nielsen
 • Region Nordjylland v/ Jess V. Laursen

Initiativet blev startet i 2011 og siden 2013 har partnerne i styregruppen officielt arbejdet mod at skabe det vi idag kender som Game2Grow.

Projektet startede ud under navnet Game Lab North og skiftede i 2014 til Game2Grow efter en anbefaling fra en rapport udført i samme år, som havde til formål at anskueliggøre levedygtigtheden af projektet for eventuelle investorer (regionen) og fonde. Efter sommeren 2014 blev der nedsat en mindre task force bestående af et medlem fra styregruppen (Søren Eskildsen, som repræsenterede AAU på daværende tidspunkt, deltid på projektet) og et nyt medlem udefra (Anne Marie Johansen, fuldtid på projektet). Denne task force havde til formål at afdække mulige fonde og søge midler hos dem, således Game2Grow vil kunne fører sin hovedaktivitet videre – spil med mening. Task forcen havde en deadline januar 2015, hvor der gerne skulle være midler til en fortsættelse uden støtte fra blandt andet Ung Aalborg. Dette kunne ikke opfyldes og det blev aftalt at Game2Grow, skulle køre videre hos Ung Aalborg, dog i anden form end den tidligere vision beskrev.

Den oprindelige mission for Game2Grow:

Game2Grow’s mission er gennem udvikling, produktion, kursusvirksomhed, produktionsorienteret undervisining og udbredelse af digitale læringselementer såsom læringsspil, spilbaserede undervisningsaktiviteter og apps at øge motivationen til at lære samt at styrke læringsudbyttet af de IT-investeringer, der foretages i uddannelsessektoren i Danmark i disse år. Det er et kendt fænomen, at læringsspil og spilbaserede undervisningsaktiviteter såsom inddragelse af spiludvikling i undervisningen, rollespil og ”gamificering” af klasseværelset er eksempler på meget motiverende og meningsfyldte måder for unge at lære. Det er lige så kendt, at det er en stor udfordring for lærere og skoler at udvikle eller lokalisere relevante læringsspil og spilbaserede undervisningsaktiviteter og indarbejde dem i det løbende pædagogiske og didaktiske arbejde.

Grundtanken i Game2Grow er sammen med spiludviklere, uddannelsesinstitutioner, lærere, elever og forskere at videreudvikle, nyudvikle og samle relevante spilbaserede læringsværktøjer og -aktiviteter, der er målrettet de læringsmål og problemstillinger, hverdagen byder på i uddannelsessystemet.

 

Målene for Game2Grow er:

 • At øge elevers og studerendes motivation og læringsudbytte gennem produktionsorienterede undervisningsforløb med fokus på spiludvikling.
 • At øge integrationen af spilbaserede digitale læringsværktøjer samt aktiviteter der er baseret på spilmekanikker og spilelementer i undervisningen.
 • At øge læreres og underviseres forståelse for og brug af digitale værktøjer herunder læringsspil og spilaktiviteter i undervisningen.
 • At videreudvikle eksisterende spil og apps, så de i højere grad tager afsæt i konkrete læringsmål og de pædagogiske/didaktiske opgaver.
 • At udvikle nye koncepter for læringsspil, spilbaserede aktiviteter og apps.
 • I samarbejde med forskere at producere ny dokumenteret viden omkring motivation og udbytte af brug af spilbaseret og produktionsorienteret undervisning med fokus på spil.
 • Skabe vækst hos danske spilproducenter indenfor produktion af læringsspil.

 

Game2Grow planlægger at tilbyde følgende aktiviteter:

 • Et fuldt udstyret GameLab, hvor spiludviklere kan møde elever, lærere, forskere og andre. Målet er på baggrund af generelle eller specifikke pædagogiske/didaktiske problemstillinger og muligheder at ideudvikle spil, spilbaserede undervisningsaktiviteter og apps, der af Game2Grow sættes i produktion hos spiludviklere og andre leverandører.
 • I GameLab’et vil spiludviklere, forskere mm endvidere få adgang til testzoner, hvor elever og lærere fra relevante uddannelsesinstitutioner indbydes som testpersoner. GameLab’ets udstyr er ydermere forberedt til at kunne blive flyttet ud på skolerne, for at teste produkter og aktiviteter, der hvor undervisningen foregår.
 • Produktionsorienterede forløb i spiludvikling, som defineres i samspil mellem uddannelsesinstitutioner, skoler, undervisere og forskere.
 • Kurser indenfor spilbaseret undervisning målrettet lærere, enten lokalt på skolerne eller i Game2Grows lokaler i Aalborg
 • Gennemførsel af eller sparring omkring elevrettede læringsaktiviteter baseret på læringsspil og spildynamikker/elementer
 • Et digitalt online videnscenter, hvor medlemsskoler vil kunne hente læringsspil og spilbaserede undervisningsaktiviteter incl. pædagogiske anvisninger samt den nyeste viden omkring læringsspil og anden IT-baseret undervisning

Game2Grow arbejder dermed mod et fælles mål: At udvikle og tilgængeliggøre læringsspil, spiludvikling og spilbaserede undervisningsaktiviteter, der tilgodeser generelle pædagogiske behov eller specifikke faglige læringsmål i den danske uddannelsessektor.

En forundersøgelse sponsoreret af Region Nordjylland konkluderer at der er en stor interesse for projektet blandt alle målgrupperne.

 

Hvad sker der så i dag?

 • I dag underviser Game2Grow op mod 30 hold med 300-400 elever fordelt på folkeskoler i Aalborg Kommune i spil- og appudvikling gennem Ung Aalborg.
 • Vi har et undervisningskorps på omkring 10-12 medarbejder.
 • Der afholdes en ugentlig aktivitet på Station10 i vores GameLab. Hvor unge mellem 13-19 år kan komme og få hjælp til deres spil eller apps.
 • Der afholdes events såsom GameJams.
 • Der afholdes lærerkurser.
 • Der samarbejdes med skoleforvaltningen i Aalborg Kommune.
 • Der er et åbent samarbejde mellem kommunes spilvirksomheder.

Vi søger altid engageret personer til vores undervisningskorps! Så hvis du har evner indenfor app- og/eller spiludvikling, så tøv ikke med at kontakte os – se(a)game2grow.dk.