Eksempel på Lærerkursus, afholdt i efteråret 2015 – Skolen i spil


Spilbaseret læring i Folkeskolen

Den grundlæggende idé bag Skolen i spil-metoden er, at anvende computerspil som pædagogisk redskab til at træne kognitive kompetencer, og gøre fagligheden mere meningsfuld.

Metoden bruger kommercielle spil som meningsgivende ramme for eksisterende læreplaner og fagligt indhold. Vores metode understøtter den enkelte elevs overblik og sammenhæng og skaber et fagligt fællesskab i klassen.

Undervisningen iscenesættes således, at eleverne bliver opmærksomme på at de bliver bedre til at spille af at blive undervist. Derudover sættes undervisningen i en spil-ramme, hvor der trækkes på teorier og teknikker fra spildesign, for at gøre undervisningen mere fængende og interessant – men vigtigst af alt – mere vedkommende og meningsfyldt for eleven.

Metodens har afsæt i specialområdet, hvorfra vi har en velfunderet viden om narrativ tilgange og systemisk tænkning. Derfor hviler vores metode på tre ben: Game-Based Learning eller spilbaseret læring – hvor computerspil bruges i undervisningen til at skabe et fælles tredje og en stærk storyline for det faglige stof. Framing som handler om at iscenesætte undervisningen og skabe en tydelig ramme for det faglige stof, så eleven kan se mening med processen og med målene. Framingen betyder også en øget synlighed og øget refleksion over det faglige mål for den enkelte elev og for hele klassen. Metoden er dermed også en vej til øget synlig læring. Pædagogikken med rodfæste i det narrative og den systemiske tænkning, skaber rum til refleksion og giver stemme til elevens eget sprog om læring.

Tilsammen udgør disse tre ben, en helt unik spilpædagogik som kan skabe synlig læring i klassen, et bedre socialt miljø og et øget fokus på processen i elevens egen læring.

Metoden består af flere elementer, der komplementerer hinanden og tilsammen skaber en overordnet fælles ramme for det faglige indhold og de sociale mål for klassen.

Torchlight II (2)

 

 

Kursusdag:

6 timers kursus om Skolen i spils spilpædagogik. Vi kommer omkring alle tre dele, både spilbaseret læring, framing og pædagogikken.

Kurset indeholder både oplæg fra Skolen i spil og workshops for deltagerne, hvor vi sammen vil prøve at skabe et mindset omkring spil, læring og fag. Deltagerne vil blive introduceret til og arbejde med følgende begreber; Game-Based Learning, klassespillet, Progressbars, WALT og WALF og the Need to Know.

Game-Based Learning

Alle spil består af en række opgaver, som man skal tilegne sig kompetencer eller viden for at kunne løse. I den forstand kan spil ses som en slags lærings-maskiner. Vi udvælger spil, der kræver de kompetencer eleverne har brug for at træne for få mere ud af undervisningen. Det kan både være basale eksekutive funktioner som koncentration, fokus og overblik, mere specifikke kompetencer som matematik eller sprog, eller abstrakte kompetencer som argumentation, refleksion og samarbejde.

Klassespillet

Denne ramme sætter fokus på de sociale områder, som lærerne ønsker at fremme. Lærerne giver point for, og italesætter, den ønskede adfærd i stedet for den uønskede. Dette skaber tydelighed i klasserummet og synliggøre for eleverne, hvad der forventes af dem. Det giver bedre stemning i klassen, da “skæld ud” bliver kraftigt reduceret, og systemet fungerer som værktøj for lærerne til at sørge for, at de får set alle eleverne hver dag. Pointene ses som en intern valuta i klassen og kan bruges til at købe forskellige goder for.

Progress bar

Progress bars viser tydeligt elevernes progression og sætter fokus på processen fremfor resultatet. Progress bar’ene viser eleverne hvor langt de er kommet i et givent forløb. De holder selv regnskab på deres individuelle opgaveark, og flytter deres navne op ad progressbaren, når de når en ny milepæl. Opgaverne og milepælene kan i forskellige grader være differentieret og lærerne tilstræber, at alle elever har mulighed for at bevæge sig igennem forløbet med ca. samme tempo, på deres eget niveau.

WALT og WALF

We Are Learning To og We Are Looking For – er “mål” og “succeskriterier” i børnehøjde og de tjener det formål at gøre eleven opmærksom på hvad vi lærer lige nu og hvordan vi kan se vores fremskridt.

Vi bruger WALT og WALF som begreber på alle klassetrin og vi laver plakater med de to begreber til at hænge i klassen. Plakaterne fyldes med elevernes egne refleksioner om, hvad de er i gang med at lære i computerspillet, og hvilke tegn de kan se på at de gør fremskridt.

Alle opgaveark er desuden udstyret med WALT og WALF elementer som lærerne har defineret for det faglige stof. Elementerne øger elevernes fokus på opgaverne, og bidrager til elevernes refleksion over deres egen læring, og til deres selvevalueringskompetencer.

The desire to learn

Når eleverne har stiftet bekendtskab med computerspillet, bliver de præsenteret for Portalopgaver, der er traditionelle skoleopgaver, der er opstillet at eleverne nemt kan se hvordan det faglige stof kan anvendes i computerspillet. Portalopgaverne fungerer sammen med computerspillet, som en meningsgivende kontekst, der gør det faglige stof konkret og direkte anvendeligt. Det eleverne er i gang med at lære kan bruges “nu” i computerspillet.

Læringsmål for kursusdagen:

Deltagerne vil blive introduceret til hvordan spil ser ud i dag, spilbegreber og hvad vi kan bruge spil til i undervisningen. Vi vil også snakke om den særlige form for motivation, der er i spil og hvordan vi kan overføre denne motivation til det mere traditionelle skolearbejde.

Deltagerne vil efterfølgende kunne bruge nogle af metodens elementer i den daglige undervisning.

Fakta om Skolen i spil:

Skolen i spil er skabt af Tore Neergaard Kjellow og Stine Melgaard Lassen under deres ansættelse som henholdsvis pædagog og lærer på specialskolen Columbusskolen i Skanderborg Kommune. Projektet på Columbusskolen, der er et specialtilbud til børn med ADHD-diagnoser og børn med socio-emotionelle vanskeligheder, kørte i 2 år, indtil Skanderborg Kommune ansatte Tore og Stine som konsulenter i kommunen i et halvt år. I dette halve år blev metoden afprøvet i almenområdet.

Stine og Tore er nu selvstændige konsulenter i deres firma Skolen i spil. Skolen i spil er blandt andet hovedaktører i et nyt projekt ”Sæt skolen i spil” der er støttet af Egmont Fonden og i samarbejde med Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, VIA University Collage og UCC.

Se mere på www.skolenispil.dk

sttr3